Veelgestelde vragen

Welke gegevens houdt Veilig Thuis over mij bij?

Dat ligt aan de vraag die aan ons gesteld wordt. Als Veilig Thuis een adviesvraag krijgt, houden we alleen bij wie de vraag heeft gesteld, niet over wie de vraag gaat. We doen dat om samen met de adviesvrager te onthouden welke afspraken we gemaakt hebben.
Als Veilig Thuis een melding krijgt noteren we in ieder geval de namen en adressen van alle gezinsleden. Verder leggen we in een dossier vast of en waarom we direct hulp gaan inschakelen en bij wie. Als we zelf verder onderzoeken wat nodig is in je gezin leggen we ook daar zaken over vast. Het gaat dan om alle zaken die van belang zijn om te bekijken wat er aan de hand is en welke hulp eventueel nodig is.

Hoe lang bewaart Veilig Thuis mijn gegevens?

Veilig Thuis legt jouw gegevens vast in één dossier per gezin. Wij zijn wettelijk verplicht je dossier 15 jaar te bewaren. Als in jouw gezin kinderen zijn, bewaren we je gegevens 15 jaar én tot je jongste kind 18 jaar is.

Mag ik zelf lezen wat Veilig Thuis over mij noteert in mijn dossier?

Ja, dat mag. Omdat jouw dossier niet alleen over jou gaat maar over alle gezinsleden kijken we wel eerst zorgvuldig wat je mag lezen. Hierbij houden we ons aan de wet op de privacy. In principe mag je alles lezen wat over jou gaat, tenzij hierdoor een onveilige situatie voor je overige gezinsleden zou ontstaan.
Als je kinderen tot 16 jaar hebt mogen zowel jij als de andere gezaghebbende ouder de gegevens die over je kinderen zijn opgeschreven lezen. Als je kind ouder is dan 12 vragen we wel eerst of je kind het goed vindt.
Dit geldt ook als ouders niet meer bij elkaar zijn en de melding niets met een van de ouders te maken heeft. Als ouder heb je namelijk het wettelijk recht om te weten wat er over jouw kind in een dossier staat.
Anderen, zoals bijvoorbeeld hulpverleners of de school, mogen niet in jouw dossier lezen. Als dat erg nodig zou zijn ben jij degene die moet besluiten of jij het goed vindt.

Wil je hierover meer weten, neem dan contact op met je contactpersoon van Veilig Thuis.

Met wie in mijn gezin wil Veilig Thuis praten?

Als wij willen uitzoeken wat in jouw gezin moet gebeuren om de veiligheid te herstellen willen we met alle gezinsleden praten. Dus ook met kinderen en andere gezinsleden, zelf als die niet bij een incident aanwezig zijn geweest. Dit is onze wettelijke plicht, maar we vinden het ook belangrijk om de mening van iedereen te horen. Iedereen heeft ook recht op een gesprek. Dat helpt ons om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de situatie en zo onafhankelijk mogelijk te bekijken wat nodig is.

Mag ik als arts of professional met Veilig Thuis praten over de zorgen die ik heb?

Ja, dat mag, als je je houdt aan de regels die te maken hebben met de privacy en de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Je mag altijd zonder de naam van betrokkenen te noemen, advies aan ons vragen. Als je een melding wilt doen moet je dit wel eerst met je cliënt bespreken. Als wij informatie aan jou vragen bespreken we dit wel met betrokkenen, maar we vragen geen toestemming. Het is dan aan jou of jij ook zonder die toestemming jouw visie wilt bespreken.

Mag Veilig Thuis zomaar informatie over de situatie bij mij thuis vragen aan de school, mijn hulpverlener of mijn huisarts als ik dat niet wil?

Als we onderzoeken wat nodig is om de veiligheid in jouw gezin te herstellen mogen we de mening vragen van anderen. We noemen dit informanten. We doen dit om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de situatie en zo onafhankelijk mogelijk te kunnen bekijken wat nodig is. De wet geeft ons de bevoegdheid om dit ook zonder jouw toestemming te doen. Wel moeten we je er over informeren en je vertellen wat er besproken is.

Ik wil niet met Veilig Thuis praten over mijn gezinssituatie. Kan ik een gesprek weigeren?

Wij kunnen niemand dwingen om met ons in gespek te gaan, maar we hebben wel de wettelijke taak om te onderzoeken of het veilig is in jouw gezin is. Dat kunnen we niet doen zonder jou. Jouw mening hebben we nodig om een zo goed mogelijk beeld van de situatie te vormen. Ons advies is dan ook om altijd met ons in gesprek te gaan. Als je dat moeilijk vindt kunnen we je in contact brengen met een onafhankelijk vertrouwenspersoon die je kan helpen bij de gesprekken.

Veilig Thuis heeft onderzoek gedaan naar de situatie bij mij thuis. Wat gaat er nu gebeuren?

Als we klaar zijn met ons onderzoek is er een plan om de situatie bij jou thuis veilig te houden of de veiligheid te herstellen. We hebben samen met jou afgesproken wat jij kunt doen en wat eventuele hulpverlening kan doen. We houden dan nog een jaar lang de vinger aan de pols om te volgen of iedereen zich aan de afspraken houdt en of de veiligheid in jouw gezin inderdaad hersteld is. Als dat niet het geval is, gaan we opnieuw bekijken hoe we wel een veilige situatie kunnen creëeren.

Mag ik anoniem een melding doen over iemand anders?

Iedereen mag anoniem contact met ons opnemen. Als je alleen belt voor advies hoef je niet te zeggen wie jij bent. Als je een melding doet willen we wel weten wie je bent. Indien nodig kunnen we afspreken dat we niet tegen het gezin waar het over gaat vertellen wie jij bent. We bespreken dan wel met jou wat dat voor het gezin betekent. Het is immers voor het gezin erg vervelend als wij niet kunnen vertellen wie zich zorgen over hen maakt.