Over ons

Hier staan wij voor: samen werken aan een veilig toekomst

Veilig Thuis staat voor het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling, het bijdragen aan duurzame verandering en borging van veiligheid van alle gezinsleden. Omdat iedereen recht heeft op een veilige toekomst.
Wij voelen ons verbonden met de veiligheid in het gezin en de samenwerking met de mensen in en rondom de thuissituatie. Iedere dag weer kun je vertrouwen op onze alertheid, zorg en aandacht.

“Samen werken aan een veilige toekomst” is onze missie, waarmee we een wereld van verschil maken, samen met jou.

Expertisecentrum

Wij zijn het expertisecentrum in onze regio op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Onze kennis en kunde willen we inzetten voor iedereen die deze nodig heeft, of je nu zelf direct te maken hebt met een onveilig thuissituatie of je zorgen maakt om een ander.

ANBI-status

Veilig Thuis Brabant Noordoost is vanaf 1 januari 2021 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

RSIN
Het RSIN is: 85 71 04 123

Bestuurssamenstelling en functie
Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur van Veilig Thuis Brabant Noordoost bestaat uit één lid, bestuurder mevr. drs. A.C. den Besten. Mevrouw Den Besten is tevens bestuurslid van Jeugdbescherming Brabant en Veilig Thuis Zuidoost-Brabant. Dit in het kader van de personele unie die deze drie stichtingen vormen.

Directieraad
De directieraad bestaat uit:
– Mevrouw drs. A.C. den Besten, Bestuurder
– Mevrouw A. Bruist, directeur
– De heer ir. L.W. van Kempen MBA, Directeur Bedrijfsvoering
– Mevrouw drs. J.A.P. Zijp-Noij MBA, Bestuurssecretaris

De Raad van Toezicht

De samenstelling van de Raad van Toezicht is per 1 juni 2020 als volgt:
– Dhr. drs. R. Weterings (voorzitter)
– Mevr. drs. H.M. van de Wouw-Strijbos (vicevoorzitter)
– Dhr. drs. G.H.M. van Loon
– Mevr. drs. M.A.F.P. van Rooij MBA
– Mevr. dr. M.C. Kuijpers MCM

Beloningsbeleid
De bezoldiging van bestuurders omvat periodiek betaalde beloningen, zoals salarissen, vakantiegeld en sociale lasten, beloningen betaalbaar op termijn, zoals pensioenlasten, uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband en winstdelingen en bonusbetalingen, voor zover deze posten ten laste zijn gekomen van de stichting en alle meerderheidsdeelnemingen van de stichting.
Lonen en salarissen en andere personeelslasten worden verantwoord in de periode waarin personeel op grond van de arbeidsvoorwaarden het recht op beloning verkrijgt. Sociale lasten worden toegerekend aan dezelfde periode als de lonen en salarissen waaraan deze sociale lasten direct kunnen worden toegerekend.

De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de vennootschap. De verplichting uit hoofde van beloningen tijdens het dienstverband worden gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen.
Voor meer informatie zie het Bestuursverslag.

Financiële verantwoording
Voor de financiële verantwoording, zie het Bestuursverslag.

Contactgegevens Veilig Thuis Brabant Noordoost
Klik hier voor de contactgegevens van Veilig Thuis Brabant Noordoost.

Onze kernwaarden

Om kwalitatief goede dienstverlening te kunnen bieden hanteren we de volgende kernwaarden:

Transparant

We zijn zowel transparant naar cliënten als naar professionals. Daarmee bedoelen we dat we respectvol, open en eerlijk zijn. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.

Onafhankelijk

We nemen een onafhankelijke, onbevooroordeelde en open houding aan. We zijn meervoudig partijdig naar alle betrokkenen.

Professioneel

In woord en daad laten we zien dat we professionals zijn. We werken conform de beroepsstandaarden in ons vakgebied. We stellen ons proactief op en voelen ons verantwoordelijk voor onze primaire taak: zorgen voor duurzame veiligheid van alle betrokkenen in samenwerking met cliënten zelf en ketenpartners.

Systeemgericht

We richten ons op de dynamiek tussen de betrokkenen. Wij zorgen ervoor dat alle betrokkenen in beeld zijn en dat zij worden meegenomen in de aanpak die gericht is op duurzame veiligheid en herstel van de schade.

Onze organisatie

Veilig Thuis is een stichting met een Raad van Toezicht. Aan het hoofd staat de Raad van Bestuur.

We hebben een team van deskundige, SKJ-geregistreerde medewerkers, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen aan wie je je zorgen over jezelf of een ander kunt voorleggen.
In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 zijn de taken en bevoegdheden van Veilig Thuis geregeld. We vallen onder toezicht van de Inspectie Jeugdzorg.

Ons werkgebied omvat de volgende gemeenten: Bernheze, Boekel, Boxtel, ’s-Hertogenbosch, Land van Cuijk, Maashorst, Oss, Meierijstad, Sint-Michielsgestel en Vught.

Kwaliteit

Veilig Thuis levert kwalitatief goede diensten. Hierop vindt een continue controle plaats. We zijn een lerende organisatie met medewerkers die zich blijven ontwikkelen op allerlei gebieden: we leren van onszelf, van elkaar en van onze cliënten. Voortdurend optimaliseren we onze kwaliteit. Dat doen we op alle niveaus in de organisatie met de kwaliteitscirkel: plan-do-check-act. Op deze manier werken we planmatig en resultaatgericht.